Gimnazijos mokinių pavežėjimo tvarka ir grafikas

KAUNO. R. AKADEMIJOS UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJOS  MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo tvarkos aprašas reglamentuoja kaimuose,  miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenančių mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, vežimo tvarką, vežimą organizuojančių ir vykdančių asmenų funkcijas, pareigas ir atsakomybę.

2. Aprašo paskirtis – reglamentuoti mokinių pavėžėjimą, kad būtų užtikrintas tinkamas ir saugus mokinių vežimas į mokyklą ir atgal.

3. Mokinių pavėžėjimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės ir Kauno rajono savivaldybės nutarimais ir kitais galiojančiais teisės aktais (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Kelių eismo taisyklėmis, Tipine mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcija ir Mokyklinio autobuso vairuotojo instruktavimo tvarka, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 4 „dėl Tipinės mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcijos ir Mokyklinio autobuso vairuotojo instruktavimo tvarkos tvirtinimo“, ir atsižvelgiant į Mokinių vežiojimo organizavimo metodines rekomendacijas, kurioms pritarta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-1778 „Dėl Mokinių vežiojimo organizavimo metodinių rekomendacijų“, Priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu).

 

II. MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMAS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

4. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. naujai atvykusiems mokytis mokiniams 1-8 klasių mokinių pavėžėjimas kompensuojamas tik iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos.

5. Pavėžėjimas organizuojamas 1-12 klasių mokiniams, gyvenantiems toliau negu 3 km nuo mokyklos iš mokyklai priskirtų teritorijų (mokyklos teritorija – Akademijos miestelis, Ringaudų seniūnijos Kazliškių, Noreikiškių, Sakalų kaimai ir „Nemuno“, „Rasos“ ir „Užuovėjos“ sodų bendrijos. Ringaudų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija (pagrindinio ugdymo programos (5-12kl.) klasės) – Armaniškių, Bajorų, Čebeliškės, Karkliškių, Miriniškių, Ringaudų, Tabariškių kaimai, Mitkūnų kaimo Tuopų alėja).

6. Pavėžėjimą koordinuoja socialinis pedagogas.

7. Pavėžėjimo poreikių nustatymas:

7.1. iki rugsėjo 2 d. klasių auklėtojai ir kuratoriai socialiniam pedagogui pristato duomenis apie mokinių, gyvenančių toliau negu 3 km nuo mokyklos iš mokyklai priskirtų teritorijų, pavėžėjimo poreikį;

7.2. socialinis pedagogas, atlikęs mokinių pavėžėjimo poreikio analizę, sudaro mokinių sąrašus, kuriuose nurodo vežimo būdą: mokykliniu autobusu, vietinio ar tolimo reguliaraus susisiekimo maršrutiniais autobusais;

7.3. vežamų mokinių sąrašus tvirtina mokyklos vadovas.

8. Mokyklinio autobuso maršrutai, tvarkaraščiai, vežamų mokinių sąrašai rengiami ir sustojimo vietos nustatomos remiantis Mokinių vežiojimo organizavimo metodinėmis rekomendacijomis.

9. Laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos metu mokykliniu autobusu mokiniai gali būti vežami į: neformaliojo vaikų švietimo įstaigas; brandos egzaminų centrus; švietimo pagalbos ir kitas įstaigas su jų ugdymu ar socialinėmis problemomis susijusiems klausimams spręsti; pažintines ir kultūrines išvykas; savivaldybės, regioninius ir šalies saviraiškos renginius (dalykų olimpiadas, konkursus, varžybas, sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos bei kitus renginius). Taip pat mokyklinis autobusas gali būti naudojamas ugdymo organizavimo procesui aprūpinti ir mokytojus į kvalifikacijos tobulinimo renginius vežti.

9.1. išvyką organizuojantis mokytojas parengia mokinių sąrašą ir parašo prašymą dėl mokyklinio autobuso skyrimo ne vėliau kaip 5 dienos iki numatytos išvykos, o direktoriaus pavaduotojas ūkiui apie pasikeitimus informuoja socialinę pedagogę ir vairuotoją.

9.2. mokyklos vadovas tvirtina mokinių sąrašą.

 

III. MOKINIŲ IR TĖVŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS

10. Mokinių elgesio taisyklės važiuojant į mokyklą ir iš mokyklos:

10.1. mokiniai, važiuojantys maršrutiniu autobusu, privalo turėti mokinio pažymėjimą ir bilietą, suteikiantį teisę važiuoti nemokamai ar su nuolaida;

10.2. mokiniai į autobusą ar mokyklinį autobusiuką įlipti ir išlipti gali tik nustatytose stotelėse (Priedas Nr. 1);

10.3. kelionės metu mokiniai privalo laikytis saugaus elgesio taisyklių bei kelių eismo taisyklių;

10.4. klasių auklėtojai ir kuratoriai atsakingi už mokinių supažindinimą su elgesio taisyklėmis važiuojant į mokyklą ir iš jos.

11. Mokiniai mokyklinio autobuso sustojimo vietoje turi būti ne vėliau kaip tvarkaraštyje nustatytu laiku. Jeigu mokiniai nuolat vėluoja į mokyklinį autobusą, vairuotojas turi pranešti už organizuotą mokinių vežimą mokykloje atsakingam asmeniui, kuris išsiaiškina vėlavimo priežastis ir jas šalina.

12. Mokiniai mokykliniame autobuse turi nusiimti kuprines, sėdėti ramiai, užsisegę saugos diržus, nevaikščioti.

13. Į mokyklą atvežtus mokinius reikia išleisti taip, kad jiems nereikėtų pereiti kelio. Į autobusą pirmieji įlipa jaunesni mokiniai, pirmieji išlipa – vyresni.

 

IV. VEŽĖJŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS

15. Visi vežėjai, su kuriais Savivaldybė sudaro sutartis dėl mokinių pavėžėjimo, besąlygiškai privaro užtikrinti saugias mokinių pavėžėjimo sąlygas:

15.1. įlaipinti ir išlaipinti mokinius stotelėse ar nustatytose vietose, kur nedraudžia sustoti Kelių eismo taisyklės;

15.2. vežti mokinius techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis;

15.3. užtikrinti, kad autobusuose būtų vežama ne daugiau mokinių, nei leidžia transporto priemonės charakteristikos;

15.4. tinkamai reaguoti į pagrįstas mokinių, jų tėvų, švietimo įstaigos vadovo ar Administracijos darbuotojų pareikštas pastabas ir šalinti mokinių pavėžėjimo trūkumus;

15.5. užtikrinti tvarką ir drausmę transporto priemonėje.

 

V. MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU ORGANIZAVIMAS

16. Mokyklinio autobuso maršrutai, tvarkaraščiai, vežamų mokinių sąrašai rengiami ir sustojimo vietos nustatomos remiantis Mokinių vežiojimo organizavimo metodinėmis rekomendacijomis.

17. Kiekvienais mokslo metais mokyklinio autobuso sustojimo vietas nustato, maršrutus, tvarkaraščius ir vežamų mokinių sąrašus, dalyvaujant mokyklinio autobuso vairuotojui, sudaro už organizuotą mokinių vežimą atsakingas asmuo, tvirtina mokyklos vadovas.

18. Vienu metu vežamų mokinių negali būti daugiau, negu mokykliniame autobuse yra sėdimų vietų keleiviams.

19. Mokyklinio autobuso sustojimo vietos parenkamos ten, kur yra nuolatinės maršrutinių autobusų stotelės, kelio neužstoja kliūtys, yra geras matomumas į abi puses. Sustojimo vietos neturi būti ties kelio vingiu ar ištisine ženklinimo linija, įkalnėje, nuokalnėje, ten, kur dėl riboto matomumo sustoti draudžia Kelių eismo taisyklės. Sustojimo vietos turi būti nustatomos taip, kad mokiniams nereikėtų kirsti važiuojamosios kelio dalies, o jeigu tai neišvengiama, kad perėjimo vietos būtų saugios.

20. Kelionių maršrutus, tvarkaraščius ir vežamų mokinių sąrašus privalo turėti vairuotojas ir už organizuotą mokinių vežimą atsakingas mokyklos darbuotojas. Šie dokumentai turi būti mokykliniame autobuse ir paviešinti mokyklos informavimo priemonėse (skelbimų lentose ir / ar interneto svetainėse, ir / ar elektroninio dienyno atitinkamuose skiltyse ir kt.), kelionių maršrutus ir tvarkaraščius turi turėti mokiniai ir jų tėvai (globėjai ar rūpintojai). Jeigu maršrutai ir tvarkaraščiai keičiami, su pakeitimais nedelsiant supažindinami mokiniai ir jų tėvai (globėjai ar rūpintojai), apie tai paskelbiama mokyklos informavimo priemonėse.

21. Vairuotojas iki mokinių vežimo nustatytu (-ais) maršrutu (-ais) pradžios turi žinoti mokinių vežimo maršrutą, tvarkaraštį, sustojimo vietas, kitus su vežimu susijusius dokumentus, susipažinti su vežamais mokiniais. Už organizuotą mokinių vežimą atsakingas asmuo ir vairuotojas su mokiniais turi aptarti važiavimo tvarką ir taisykles.

22. Mokiniai turi būti įlaipinami ar išlaipinami tik patvirtinto maršruto numatytose nuolatinėse mokyklinio autobuso sustojimo vietose.

23. Į sustojimo vietą mokyklinis autobusas turi atvažiuoti ir išvažiuoti iš jos tvarkaraštyje nustatytu laiku. Mokiniai turi būti instruktuoti, kaip elgtis, jeigu autobusas vėluoja ar neatvažiuoja.

24. Vežant mokinį neįgaliojo vežimėlyje, vežimėlis turi būti pritvirtintas tam skirtomis prisegimo sistemomis. Jei vežant mokinius naudojamos specialios sėdynės, jos turi būti pritaikytos mokinių ūgiui ir svoriui pagal Kelių eismo taisyklių reikalavimus.

25. Į mokyklą atvežtus mokinius reikia išleisti taip, kad jiems nereikėtų pereiti kelio.

26. Vairuotojas stebi, kad į autobusą būtų įlipama ir išlipama tik jam visiškai sustojus. Atidaryti autobuso duris ir įleisti arba išleisti mokinius vairuotojas turi tik autobusui sustojus ir įsitikinęs, kad yra saugu.

27. Išlipančius mokinius vairuotojas įspėja, kad išlipę iš mokyklinio autobuso jie neitų per kelią pro autobuso galą ir priekį, o palauktų, kol jis nuvažiuos, arba prieš pereidami kelią, mokiniai paėjėtų toliau nuo autobuso galo, kad matytų kelią. Tamsiu paros metu vairuotojas, mokinius lydintis asmuo ir mokiniai turi būti su atšvaitais.

28. Atsitikus bet kokiam nenumatytam atvejui, mokinių negalima palikti vienų, be priežiūros. Įvykus eismo įvykiui, jei yra sužeistų, reikia nedelsiant kviesti greitąją medicininę pagalbą ir policiją, jei įmanoma, suteikti pagalbą.

29. Mokyklinį autobusą turinčios mokyklos vadovas tvirtina mokyklinio autobuso vairuotojo pareiginį aprašą, nustato jo instruktavimo tvarką.

30. Vairuotojas ir mokinius lydintis asmuo turi:

30.1. kultūringai ir mandagiai elgtis;

30.2. prižiūrėti, kad mokiniai saugiai įliptų į transporto priemonę ir išliptų iš jos, naudotųsi įrengtomis prisegimo sistemomis;

30.3. stebėti, kad mokiniai nešiukšlintų, netriukšmautų, užkirsti kelią drausmės pažeidimams ir patyčioms;

30.4. išlipantiems mokiniams priminti, kad į kitą kelio (gatvės) pusę jie eitų tik nuvažiavus autobusui ir tik pėsčiųjų perėjoje, o jei jos nėra, stačiu kampu, įsitikinę, kad arti nėra važiuojančių transporto priemonių;

30.5. užtikrinti, kad mokyklinio autobuso salone vežant mokinius nebūtų vežama jokių krovinių, aštrių ar sunkių daiktų, kurie sukeltų pavojų staigiai stabdant ar eismo įvykio metu, bei kad nebūtų vežami pašaliniai asmenys arba daugiau mokinių, negu mokykliniame autobuse yra sėdimų vietų.

31. Mokyklinio autobuso vairuotojas, vykdydamas pareigas, už įvykio keliuose padarinius atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Žala, padaryta mokinio ar kito keleivio sveikatai, gyvybei vežimo metu, atlyginama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Už pavėžėjimą atsakingas asmuo kasmet analizuoja ir vertina mokinių vežimo poreikį, kokybę, priima sprendimus dėl mokinių vežimo gerinimo.