Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba - aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Tarybą sudaro 16 - 18 narių: 5 mokiniai, 5 mokytojai, 5 tėvai (globėjai, rūpintojai), 1 - 3 bendruomenės atstovai. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba, 1 – 3 vietos bendruomenės atstovus – gimnazijos direktorius. Tarybai vadovauja pirmininkas. Tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • aprobuoja gimnazijos strateginį planą, metinę gimnazijos veiklos programą, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, Gimnazijos Tarybos nuostatus, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus gimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymų Kauno rajono savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų gimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymų dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugaus mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • skiria atstovus į atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvoms direktoriaus pareigoms eiti komisiją;
 • teikia siūlymų gimnazijos direktoriui vertinant darbuotojų darbo rezultatus, pareiškia nuomonę atestuojantis mokyklos vadovams;
 • Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • sprendžia kitus, su gimnazijos veikla susijusius klausimus, kurie nėra priskirti kitoms mokyklos savivaldos institucijoms.

Pirmininkas: Vaiva Talat-Kelpšienė: (kepsiene@gmail.com)

Bendruomenės atstovai: Kunigas Rimantas Baltrušaitis Albinas Pugevičius, Kęstutis Juška

Tėvai: Kęstutis Juknevičius, Giedrius Pyrantas, Odeta Ratkevičienė, Živilė Vaičiukyninė, Vaiva Petrauskienė

Mokytojai: Vida Naudžiūnaitė, Laima Burbienė, Laisvydas Kriščiūnas

Mokiniai: Lukas Lazdauskis, Aušrinė Jundulaitė, Ugnė Jankevičiūtė, Gytis Puidokas, Brigita Mitkutė