Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba - aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Tarybą sudaro 16 - 18 narių: 5 mokiniai, 5 mokytojai, 5 tėvai (globėjai, rūpintojai), 1 - 3 bendruomenės atstovai. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba, 1 – 3 vietos bendruomenės atstovus – gimnazijos direktorius. Tarybai vadovauja pirmininkas. Tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • aprobuoja gimnazijos strateginį planą, metinę gimnazijos veiklos programą, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, Gimnazijos Tarybos nuostatus, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus gimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymų Kauno rajono savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų gimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymų dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugaus mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • skiria atstovus į atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvoms direktoriaus pareigoms eiti komisiją;
 • teikia siūlymų gimnazijos direktoriui vertinant darbuotojų darbo rezultatus, pareiškia nuomonę atestuojantis mokyklos vadovams;
 • Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • sprendžia kitus, su gimnazijos veikla susijusius klausimus, kurie nėra priskirti kitoms mokyklos savivaldos institucijoms.

 

Gimanzijos tarybos elektroninio pašto adresas:  gimnazijos.taryba@ukg.lt

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos  tarybos nariai:

 

Pirmininkas: Vaiva Talat-Kelpšienė: kepsiene@gmail.com arba vaiva.talat-kelpsiene@ukg.lt

 
Mokytojų atstovai: 
1.Talat-Kelpšienė (2018)  kepsiene@gmail.com arba vaiva.talat-kelpsiene@ukg.lt
2.Burbienė Laima (2017)  laima.burbiene@gmail.com
3.Šimkienė Loreta (2017)  loretta.simkiene@gmail.com
4.Kriščiūnas Laisvydas (2017)  krislas@gmail.com
5.Pugevičius Albinas (2018)  albinas.pugevicius@gmail.com
  
Tėvų atstovai: 
1.Grinecičienė Jūratė  jurate.grineviciene@gmail.com
2.Juknevičius Kęstutis (2017)  kestutis@khc.lt
3.Vaičiukynienė Živilė (2017)  isradinga@gmail.com
4.Navalinskienė Kristina (2018)  kristina.navalinske@gmail.com
5.Palekas Artūras (2018)  a.palekas@gmail.com
  
Mokinių atstovai: 
1.Lazdauskis Lukas (2017)  lukas.lazdauskis@gmail.com
2.Maziliauskaitė Ugnė (2017)  maziliauskaite@gmail.com
3.Remeikaitė Simona (2018)   simukastra80@gmail.com  
4.Mekionis Olivia (2018)  oliviammekionis@gmail.com
5.Baumann Nojus (2018)  baumannnojus@gmail.com
 
Bendruomenės atstovai: 
1.Juška Kęstutis  kestutis.juska@gmail.com
2.Pyrantas Giedrius (2017)  giedrius@baltijosbrasta.lt