Mokinių taryba

Mokinių taryba
 1. Simona Remeikaitė 6b
 2. Odeta Kumžaitė 6d
 3. Nojus Baumann 7b
 4. Saulė Mikšytė 7c
 5. Izabelė Švenčionytė 7c
 6. Justė Baltrušytė 8b
 7. Austėja Gilvickytė IgA
 8. Agnė Malinauskaitė IgA
 9. Ugnė Maziliauskaitė IgA
 10. Titas Puronas IgA
 11. Lukas Lazdauskis IgB
 12. Laura Rėkutė IgB
 13. Viltė Domeikaitė IgB
 14. Brigita Mitkutė IIgC
 15. Benas Vaidelis IIgC
 16. Erikas Kavaliauskas IIgC

Mokinių tarybos pirmininkė - Brigita Mitkutė      

Kuratorė Kamilė Antanaitytė

Ugnės Karvelis gimnazijos Mokinių Tarybos prisistatymas

Ugnės Karvelis gimnazijos Mokinių Tarybos veiklos

 

 

Ugnės Karvelis gimnazijos Mokinių Taryba yra Ugnės Karvelis gimnazijos mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesus ir teises, bendradarbiaujanti su gimnazijos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui, Tėvų ir Mokyklos tarybomis pamokinės ir nepamokinės veiklos, tradicijų kūrimo klausimais, organizuojanti renginius ir padedanti juos surengti kitiems bendruomenės nariams, teikianti siūlymus dėl ugdymo organizavimo ir veiklos dokumentų, projektų, ugdymo proceso tobulinimo, prevencinės veiklos klausimais, organizuojanti mokinių prezidento rinkimus.

I. Mokinių tarybos (MT) pagrindinės funkcijos:

 • Koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą.
 • Priima sprendimus dėl neeilinės mokinių konferencijos (susirinkimo) sušaukimo.
 • Svarsto mokinių teisių gimnazijoje gynimo klausimus.
 • Tvirtina bendravimo ir bendradarbiavimo su kitų mokyklų mokiniais veiklos programą.
 • Svarsto ir (mokyklos vadovybei pritarus) tvirtina mokinių renginių planus, teikia siūlymus gimnazijos tarybai.
 • Organizuoja popamokinius renginius gimnazijoje.
 • Padeda organizuoti pedagogams neformalųjį ugdymą. – Kartu su gimnazijos pedagogais ir administracija rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje.
 • Priima mokinių bendruomenės veiklos programą.
 • Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti.
 • Tvirtina mokinių delegacijos sudėtį į švietimo institucijų rengiamus pasitarimus (seminarus, konferencijas, susitikimus) ir kt. renginius, kuriuose aptariami miesto mokinių veiklos ir ugdymo klausimai.
 • Skiria 5 MT narius (patartina MT prezidentą, MT prezidento pavaduotoją ir 3 MT narius) kaip mokinių atstovus į gimnazijos tarybą.

II. Mokinių tarybos rinkimai:

 • Mokinių tarybos narius iš neriboto skaičiaus kandidatų, panorusių dalyvauti rinkimuose, kasmet išrenka komisija, sudaryta iš gimnazijos administracijos ir mokinių tarybos atstovų, uždaru balsavimu.
 • Mokinių tarybos rinkimai laikomi vykusiais, kai rinkimuose dalyvauja 5 ir daugiau, turinčių teisę kandidatuoti, kandidatai.
 • Mokinių tarybą sudaro nuo 13 iki 17 narių iš 6-8 ir I-IVg. klasių. Taryba uždaru balsavimu išrenka tarybos prezidentą, pavaduotoją, sekretorių.
 • Mokinių tarybos nario įgaliojimų laikas trunka tol, kol MT narys mokosi gimnazijoje. MT narys turi teisę atsistatydinti, raštu nurodęs atsistatydinimo priežastis, kurios gali būti paskelbtos viešai.

III. Mokinių tarybos nario pareigos:

 • Laikytis gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių.
 • Lankyti MT posėdžius, pasitarimus, susirinkimus.
 • Dalyvauti moksleivių tarybos veikloje pagal pasirinktą arba paskirtą veiklos sritį.
 • Vykdyti MT posėdžiuose nutartą veiklą. – Atstovauti mokiniams, kai priimami svarbūs ugdymo ar mokinių veiklos sprendimai.

IV. Mokinių tarybos nario teisės:

 • Organizuoti renginius 1-8 ir I-Vg. klasių mokiniams.
 • Dalyvauti pedagogų organizuojamuose gimnazijos renginiuose.
 • Reikšti raštu ir žodžiu savo nuomonę mokinių pasitarimuose, posėdžiuose, susirinkimuose.
 • Sudaryti darbo grupes mokinių problemoms nagrinėti.
 • Palaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio mokyklomis, visuomeninėmis organizacijomis.
 • Atstovauti gimnaziją už jos ribų.