Mokiniams

Mokinių taryba
 1. Austėja Mozuraitytė Igc
 2. Emilija Stankevičiūtė Igc
 3. Goda Juknevičiūtė 8a 
 4. Deimantė Balčiūtė 8a
 5. Tomas Galicinas 8c
 6. Monika Tarasevičiūtė 8c
 7. Olivia Mona Mekionis Igb
 8. Odeta Kumžaitė 8d
 9. Jonas Mitkus 8c
 10. Samanta Rajackaitė Igb
 11. Elijas Bačiauskas IVga 

Mokinių tarybos pirmininkė - Olivia Mona Mekionis

Kuratorė Viktorija Bruzgaitė

Ugnės Karvelis gimnazijos Mokinių Tarybos prisistatymas

Ugnės Karvelis gimnazijos Mokinių Tarybos veiklos

 

 

Ugnės Karvelis gimnazijos Mokinių Taryba yra Ugnės Karvelis gimnazijos mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesus ir teises, bendradarbiaujanti su gimnazijos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui, Tėvų ir Mokyklos tarybomis pamokinės ir nepamokinės veiklos, tradicijų kūrimo klausimais, organizuojanti renginius ir padedanti juos surengti kitiems bendruomenės nariams, teikianti siūlymus dėl ugdymo organizavimo ir veiklos dokumentų, projektų, ugdymo proceso tobulinimo, prevencinės veiklos klausimais, organizuojanti mokinių prezidento rinkimus.

I. Mokinių tarybos (MT) pagrindinės funkcijos:

 • Koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą.
 • Priima sprendimus dėl neeilinės mokinių konferencijos (susirinkimo) sušaukimo.
 • Svarsto mokinių teisių gimnazijoje gynimo klausimus.
 • Tvirtina bendravimo ir bendradarbiavimo su kitų mokyklų mokiniais veiklos programą.
 • Svarsto ir (mokyklos vadovybei pritarus) tvirtina mokinių renginių planus, teikia siūlymus gimnazijos tarybai.
 • Organizuoja popamokinius renginius gimnazijoje.
 • Padeda organizuoti pedagogams neformalųjį ugdymą. – Kartu su gimnazijos pedagogais ir administracija rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje.
 • Priima mokinių bendruomenės veiklos programą.
 • Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti.
 • Tvirtina mokinių delegacijos sudėtį į švietimo institucijų rengiamus pasitarimus (seminarus, konferencijas, susitikimus) ir kt. renginius, kuriuose aptariami miesto mokinių veiklos ir ugdymo klausimai.
 • Skiria 5 MT narius (patartina MT prezidentą, MT prezidento pavaduotoją ir 3 MT narius) kaip mokinių atstovus į gimnazijos tarybą.

II. Mokinių tarybos rinkimai:

 • Mokinių tarybos narius iš neriboto skaičiaus kandidatų, panorusių dalyvauti rinkimuose, kasmet išrenka komisija, sudaryta iš gimnazijos administracijos ir mokinių tarybos atstovų, uždaru balsavimu.
 • Mokinių tarybos rinkimai laikomi vykusiais, kai rinkimuose dalyvauja 5 ir daugiau, turinčių teisę kandidatuoti, kandidatai.
 • Mokinių tarybą sudaro nuo 13 iki 17 narių iš 6-8 ir I-IVg. klasių. Taryba uždaru balsavimu išrenka tarybos prezidentą, pavaduotoją, sekretorių.
 • Mokinių tarybos nario įgaliojimų laikas trunka tol, kol MT narys mokosi gimnazijoje. MT narys turi teisę atsistatydinti, raštu nurodęs atsistatydinimo priežastis, kurios gali būti paskelbtos viešai.

III. Mokinių tarybos nario pareigos:

 • Laikytis gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių.
 • Lankyti MT posėdžius, pasitarimus, susirinkimus.
 • Dalyvauti moksleivių tarybos veikloje pagal pasirinktą arba paskirtą veiklos sritį.
 • Vykdyti MT posėdžiuose nutartą veiklą. – Atstovauti mokiniams, kai priimami svarbūs ugdymo ar mokinių veiklos sprendimai.

IV. Mokinių tarybos nario teisės:

 • Organizuoti renginius 1-8 ir I-Vg. klasių mokiniams.
 • Dalyvauti pedagogų organizuojamuose gimnazijos renginiuose.
 • Reikšti raštu ir žodžiu savo nuomonę mokinių pasitarimuose, posėdžiuose, susirinkimuose.
 • Sudaryti darbo grupes mokinių problemoms nagrinėti.
 • Palaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio mokyklomis, visuomeninėmis organizacijomis.
 • Atstovauti gimnaziją už jos ribų.

Neformalaus švietimo tvarkaraštis UKG

Pamokų ir pertraukų laikas

MOkslo metų trukmė

2019-2020 UGDYMO ORGANIZAVIMAS, ATOSTOGOS

Uniformos dėvėjimo taisyklės

KAUNO RAJONO AKADEMIJOS UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJOS   5-8, I-IV g klasių MOKINIŲ UNIFORMA
 
Gimnazijos tarybos 2010 m. rugpjūčio 30 d. priimtu nutarimu, protokolo Nr. 1, gimnazijoje patvirtinta naujo pavyzdžio uniforma 5-8, I-IV g klasių mokiniams.

Kasdien dėvimos uniformos komplektą mergaitėms sudaro mėlynos spalvos švarkas ir kelnės arba mėlynos spalvos švarkas ir languotas (mėlyna-žalia) sijonas.

Berniukų uniformos komplektą sudaro mėlynos spalvos švarkas ir kelnės.

 

Švenčių metu po švarku būtina dėvėti baltus marškinius(berniukams) ir palaidinę (mergaitėms).
Mokiniai gali įsigyti languotą(mėlyna-žalia) kaklaskarę.

 

Specifikacijos:

 • Švarko ir kelnių medžiaga – Kauno “Drobės” gaminys „Karvelis“, spalva SP 1-00.
 • Sijono ir kaklaskarės medžiaga – Kauno „Drobės“ gaminys „Strazdas“, spalva SP 15-05

 

UGDYMO KARJERAI CENTRAS

Karjera – tai kelias, kuris prasideda jau mokantis mokykloje ir tęsiasi visą žmogaus gyvenimą. Svarbiausia šiame kelyje žinoti savo kryptį ir nuolat ieškoti galimybės užsiimti ne bet kokia, bet mėgstama, įdomia ir padedančia išreikšti save veikla.

Nuo 2013 metų sausio mėnesio Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Ugdymas karjerai gimnazijoje organizuojamas Ugdymas karjerai gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284).

Ugdymo karjerai koordinatorius koordinuoja ir teikia karjeros paslaugas gimnazijoje. Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo karjeros koordinatorė Audronė Gaidienė, 306 kab.,

I

II

III

IV

V

14.30-17.00

15.00-17.00

12.00-15.00

14.30-17.00

12.00-15.00

*Dėl individualių konsultacijų laiko prašau tartis iš anksto e. paštu: karjeraukg@gmail.com  facebook: Ugdymas karjerai UKG

„Prieš renkantis, kuriuo keliu pasuksi baigęs mokyklą, svarbu žinoti apie save kuo daugiau, suvokti koks esi iš tikrųjų, o ne kokį tave nori matyti kiti. Ko nori Tu ir ką gerai sugebi, o ko niekada nenorėtum daryti. Kad ir kaip būtų keista, dauguma žmonių taip ir nugyvena visą gyvenimą, kitus pažindamai geriau nei patys save. Ar niekada apie tai nesusimąstei?“

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Ugdymas karjerai gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284).

Ugdymo karjerai koordinatorius koordinuoja ir teikia karjeros paslaugas gimnazijoje. Ugdymas karjerai pradiniame ugdyme integruojamas į pasaulio pažinimo dalyką, kitų dalykų turinį ir neformaliųjų švietimą. Pagrindiniame ir viduriniame ugdyme ugdymas karjerai integruojamas į visų dalykų programų turinį, neformalųjį švietimą. Karjeros kompetencijos ugdomos teikiant mokiniams asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais, organizuojant seminarus ir užsiėmimus. Gimnazijoje organizuojamas profesinis informavimas ir veiklinimas pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, praktikas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis. Mokiniams, mokinių tėvams ir gimnazijos bendruomenei teikiama karjeros planavimui ir vystymui reikalinga informacija, supažindinama su tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles.

 

Karjeros koordinatorės veikla gimnazijoje:

 • sudaro mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
 • padeda mokiniams ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla);
 • teikia individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas; •  padeda rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • teikia informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).
 • bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų  atstovais, socialiniais partneriais ir kitomis organizacijomis;
 • dalyvauja projektinėje veikloje (pvz.: projekte „Moksleivių praktikos savaitė“, projekte „Kam to reikia“, „Sėkmės mokykla“ ir kt.)

 

Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:

 • padedama išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius;
 • padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
 • padedama susidaryti karjeros planą;
 • padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją (atliekami tinkamumo profesijai testai);
 • padedama kelti mokymosi, karjeros ir gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti –rengiami individualūs karjeros planai;
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
 • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;
 • informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu; •  mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • ir kt.