Vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka